Kullanım Sözleşmesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Madde 1.Taraflar ve Tebligat Adresleri
1.1. Bu sözleşmenin tarafları; Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ve Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.dir.
1.2. Sözleşmenin bundan sonraki hükümlerinde Ödeme Hizmeti Kullanıcısı (“Kullanıcı”); Ahlatcı Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para A.Ş. ise (“AHLPAY”) olarak anılacaktır.
1.3. İşbu sözleşme’de AHLPAY ve Kullanıcı müştereken Taraflar’, münferiden Taraf’ olarak anılacaktır.
1.4. Ahlatcı Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.’ye ait ticaret ünvanı, adres ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir;
Ticaret Ünvanı : Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi
Adres : Yeniyol Mahallesi Gazi 12. Sokak No:8/4 Merkez/Çorum
Telefon – Faks : 444 0 186 ‒ (364) 2241157
Vergi Dairesi – No : ÇORUM / 0101392161
Ticaret Sicil No : 15852
E-Posta : info@ahlpay.com.tr
İnternet sitesi : www.ahlpay.com.tr

Madde 2. Konu
Bu sözleşme ile Ahlatcı Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“AHLPAY”) ve Kullanıcı arasında 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerine uygun olarak süreklilik arz eden periyodik ödeme hizmetlerinin sunulmasına ilişkin Taraflar’ın hak ve yükümlülükleri ile gerekli bilgilendirmenin yapılması ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

Madde 3. Tanımlar:
Bu protokolün uygulanmasında;
Alıcı: Ödeme işlemine konu fonun ulaşması istenen gerçek veya tüzel kişiyi,
Doğrudan Borçlandırma Sistemi: Gönderenin kendi ödeme hizmeti sağlayıcısına, alıcıya veya alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına verdiği onaya dayanılarak, ödeme işleminin alıcı tarafından başlatıldığı ve gönderenin ödeme hesabının borçlandırıldığı ödeme hizmetini,
Elektronik Para: Elektronik para ihraç eden kuruluş tarafından kabul edilen fon karşılığı ihraç edilen, elektronik olarak saklanan, Kanunda tanımlanan ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan ve elektronik para ihraç eden kuruluş dışındaki gerçek ve tüzel kişiler tarafından da ödeme aracı olarak kabul edilen parasal değeri,
Ödeme Aracı: Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile kullanıcısı arasında belirlenen ve ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,
Fon :Banknot, madeni para, kağıt para veya elektronik parayı,
Sözleşme: Ödeme Hizmeti Kullanıcısı ile Elektronik Para Kuruluşu arasında akdedilen Süreklilik Arz Eden Periyodik Ödeme İlişkilerini Düzenleyen Çerçeve Sözleşmeyi,
Gönderen :Kendi ödeme hesabından veya ödeme hesabı bulunmaksızın ödeme emri veren gerçek veya tüzel kişiyi,
Uzaktan İletişim Aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, internet, kısa mesaj hizmetleri gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortamı,
İşlem Dekontu: Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen ödeme işlemlerine ilişkin olarak Ödeme Sistemi üzerinden üretilen ve Kullanıcılara verilen dekontu,
Kalıcı Veri Saklayıcısı: Ödeme hizmeti kullanıcısının kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı
Fatura Ödemesi: Elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler ile Kurulca uygun görülen diğer ödemeleri,
Kanun: 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu,
Yönetmelik: Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğini,
Tebliğ: Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ’i
Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nu
Masak Yönetmeliği : Mali suçları araştırma kurulunun çıkarmış olduğu yönetmelikleri,
TCKN: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını,
Kullanıcı: Ödeme hizmeti kullanıcısı ile elektronik para kullanıcısı olmak isteyen kişiyi,
Ödeme Emri: Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısına verilen talimatı,
Ödeme Hesabı: Ödeme hizmeti kullanıcısı adına açılan ve ödeme işleminin yürütülmesinde kullanılan hesabı
Ödeme Hizmeti: Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen hizmetleri
Ödeme İşlemi: Gönderen veya alıcının talimatı üzerine gerçekleştirilen fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,
Banka: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nı
Ödeme Sistemi : AHLPAY sunucularında barındırılan ve AHLPAY tarafından işletilen ödeme hizmetleri sunmaya yarayan sistemi,
Kimlik Tanımlayıcısı : Ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından kimliğinin belirlenmesi ve diğer kullanıcılardan ayırt edilmesi amacıyla ödeme hizmeti kullanıcısına özgülenen sayı, harf veya sembollerden oluşan kombinasyonu
Ödeme Arayüzü : Kullanıcıların ödeme sistemine erişim yapabilmesini, ödeme hizmetlerinin sunulması ile alakalı talimatların verilemesini, ödeme sistemine ilişkin ayarları yapabilmesini, iletişim bilgilerini değiştirebilmesini ve işbu sözleşme’ de belirlenen kapsamdaki diğer operasyonları gerçekleştirebilmesini sağlayan ödeme sistemi arayüzünü,
Satış Belgesi : Satın alınan mal veya hizmet karşılığında, Ödeme Cihazı tarafından 2 nüsha olarak üretilen belgeyi,
Ödeme Cihazı: Kullanıcıların ödeme sistemine erişim yapabilmesini, ödeme hizmetlerinin sunulması ile alakalı talimatların verilemesini sağlayan fiziksel cihazı,
İfade etmektedir.

Madde 4. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme
1) Kullanıcı, AHLPAY’in işbu sözleşme ilişkisi kurulmadan önce yönetmelik kapsamında bu sözleşme’deki şartlara uygun olarak bilgilendirdiğini kabul eder.
2) Kullanıcı, AHLPAY’in Sözleşme’nin taraflar arasında yazılı olarak akdedildiği durumlarda sözleşmenin Kullanıcı’ya verilmesi ile; Sözleşme’nin uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla akdedilmesi halinde ise AHLPAY’in internet sitesinde yayınlanması ile beraber bilgilendirdiğini kabul eder.
3) Kullanıcı, işbu sözleşme’nin bir örneğini sözleşmenin yapılmasını takiben ve talep etmesi halinde sözleşme süresince kağıt üzerinde veya ödeme sistemi ile AHLPAY tarafından verilecek ve erişimine hazır bulunduracaktır.

Madde 5. Kapsam
Şirket gerek nihai kullanıcılara gerekse üye işyerlerine elektronik para yüklemiş oldukları hesaplarının (AHLPAY Hesapları) mal ve hizmet alımlarında kullanılabilmesi, bu hesaplardan ödeme yapılabilmesi veya para çekilebilmesi, aynı zamanda kendi aralarında fon gönderme işleminin sağlanması ile ilgili 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet izni alınan konularda ödeme hizmetlerinin yerine getirilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

Madde 6. Para Birimi
Kullanıcılar için açılacak AHLPAY Hesaplarında 4 yabancı para biriminden (TRY, EUR, USD, GBP) bir veya daha fazlası ile işlem yapılabilmesi mümkündür.

Madde 7. Sunulması Gereken Bilgiler
1) Kullanıcılar tarafından oluşturulan AHLPAY ödeme hesabı aracılığı ile alışverişlerde kurumsal internet sitesini ziyaret ederler, telefon numarası ve şifre ile birlikte SMS doğrulama yaparak hesaplarına giriş yaptıktan sonra, buradaki kendilerine ait gerekli bilgilerini girmek suretiyle ödeme yapabilirler. Ödeme işlemleri Kullanıcı adı, şifre bilgileri ve diğer doğrulama yöntemleri ile gerçekleştirecektir.
Kullanıcılar tarafından belirtilen kimlik tanımlayıcıya uygun şekilde yapılan ödeme işlemleri doğru gerçekleştirilmiş sayılır. Kullanıcı tarafından kimlik tanımlayıcıya ilave bilgiler verilmiş olsa dahi, Bireysel Ödeme Hesapları ödeme işleminin sadece kimlik tanımlayıcı ile gerçekleştirilmesinden sorumludur.
2) Kullanıcılar (Sanal Pos Hizmeti Kapsamında), Üye işyerinin müşterisi (kart sahibi) mal, hizmet veya içeriği müşterisine sunan üye işyerine ödeme yapmak üzere kart bilgilerini üye işyerine sunar. Daha sonrasında kartı ihraç eden banka veya kuruluş kartı kabul eden banka ile ilgili ödeme sistemi kapsamında mutabakat sağlar.
AHLPAY hesap açılışı sırasında müşteriyi tanıma ilkesi çerçevesinde ve Kullanıcı’nın gerçek veya tüzel kişi olmasına bağlı olarak TC Kimlik No, Ad Soyad, Adres Bilgisi, Vergi No, İmza Sirküleri vb. bilgi ve belgeleri talep etme hakkına sahiptir. AHLPAY sunulan hizmetin niteliğine ve ilgili Mevzuat hükümlerine göre Kullanıcı’dan farklı bilgi ve belge talep etme ve bunların iletim kanallarını belirleme hakkını saklı tutar.

Madde 8. Ödemeye Onay Verilmesi
1) Kullanıcı, Ödeme İşlemı̇’nin başlaması ve tamamlanmasına ilişkin olarak, AHLPAY’e AHLPAY Sı̇stemı̇ üzerinden onay verir. Ödeme İşlemı̇, Kullanıcı tarafından Ödeme İşlemı̇’nin gerçekleştirilmesi için AHLPAY tarafından sağlanacak doğrulama kodunun ilgili alana girilmesi gibi yöntemlerle onay verilmesi ile etkinleştirilmiş olacaktır. Ödeme İşlemı̇’ne ilişkin onay, kararlaştırılan yönteme uygun olarak Ödeme İşlemı̇nden önce veya sonra verilebilir.
2) Şirket’in ödeme kolaylaştırıcı olduğu kartlı ödeme sistemlerinde ise, Visa/Mastercard/TROY logolu hesapların doğrulanması ile işleme onay verilmektedir.

Madde 9. Ödemenin Alınma ve En Son Kabul Edileceği Zaman
1) AHLPAY, Mevzuat ve diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, ödeme emri, gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından alındıktan sonra aksi taraflar arasında kararlaştırılmadıkça gönderen tarafından geri alınamaz.
2) Ödeme işleminin alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatıldığı durumlarda, gönderen, ödeme emrini ödeme hizmeti sağlayıcısına ilettikten veya ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için onay verdikten sonra ödeme emrini geri alamaz. İşlem bildiriminin AHLPAY’a İş Günü 17:00 sonrasında ulaştığı takdirde, takip eden ilk İş Günü ulaşmış sayılacaktır.
3) Ödemenin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya gönderenin ödemeye ilişkin fonları ödeme hizmeti sağlayıcısının tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısı için iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır, ve bu tarihten önce onay geri alınabilir.

Madde 10. Ödeme Hizmetinin Tamamlanma Süresi
1) Ödeme Hizmeti kapsamında AHLPAY, Kullanıcı tarafından yapılan ödemelere ilişkin olarak kendisine iletilen bedelleri, aşağıda belirtilen onay süreçlerinin tamamlanmasını takiben Alıcı’ya aktarmayı taahhüt etmektedir.
2) AHLPAY, ödeme emrinin alındığı tarihte derhal ve her halükarda en geç izleyen iş günü sonuna kadar ödeme işleminin tutarını alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına veya alıcının hesabına aktarır. Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı tarafından yazılı sözleşme ile başlatılan işlemlerde bu süre bir iş günü uzatılabilir. Taraflar ödemenin gerçekleştirilmesi için daha uzun bir süre kararlaştırabilir ancak bu süre ödeme emrinin alındığı tarihten itibaren dört iş gününü geçemez.
3)Alıcı sıfatına haiz veya gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcının yurt dışında bulunması halinde, taraflar 2.fıkrada belirtilen süreden farklı bir süre kararlaştırabilir.
4) Ödemenin gerçekleştirilmesi için ödeme emrinin verildiği tarihten sonraki bir tarihin kararlaştırılması halinde ödeme tutarı bu tarihten önce gönderenin ödeme hesabından düşülemez.
5) AHLPAY’ın Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması durumunda AHLPAY ödeme işlemi tutarının hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı alıcının ödeme hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.
6) AHLPAY’in Alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısı olması durumunda ve Alıcı tarafından başlatılan ödeme işleminde, AHLPAY ödeme emrini alıcı ile üzerinde anlaşılan süre içinde gönderenin ödeme hizmeti sağlayıcısına iletir.
7) Kullanıcı’nın tüketici olduğu hallerde, ödeme hesabına hesabın para birimi cinsinden nakit olarak yatırılan paralar, AHLPAY tarafından alındığı tarihte kullanıma hazır hale getirilir. Kullanıcının tüketici olmadığı hallerde, yatırılan paralar en geç alınmasını izleyen iş gününde kullanıma hazır hale getirilir.

Madde 11. Harcama Limiti
AHLPAY, kendi hizmetleri üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin olarak limit belirleme hakkını haizdir. Kullanıcı, AHLPAY tarafından belirlenen işlem limitleri ile bağlı olduğunu, bu limitlerin üzerinde işlem gerçekleştiremeyeceğini kabul eder. AHLPAY, herhangi bir zamanda Sözleşme’de belirlenen yöntem ve sürelere uygun şekilde bildirim yaparak işlem limitlerini güncelleyebilecektir.

Madde 12. Ücretler
1) AHLPAY, Kullanıcı’lardan, ödeme emrinin geri alınmasında, kimlik tanımlamasındaki bilgilerin hatalı olması durumlarında AHLPAY’ın fonları geri almasında, internet sitesinde ilan edilen ücret tablosundaki ücretler esastır.
2) Gönderen ve alıcı sıfatına haiz Kullanıcı’lar her bir ödeme işlemi için AHLPAY’e Ücret Tablosu’nda belirlenen ücreti öder. Ödeme işleminin bir para biriminin diğer bir para birimine çevrilmesini gerektirmesi durumunda karşı tarafın ödeme hizmeti sağlayıcısına da Ücret Tablosunda belirlenen tutar kadar ödeme yapılır.
3) Alıcı sıfatına haiz Kullanıcı’nın, bir ödeme aracının kullanımı için ilave ücret talebini veya indirim teklifini ödeme işleminden önce gönderene bildirir.
4) AHLPAY veya bir üçüncü kişi, ödeme aracının kullanımı ile ilgili Ücret Tablosundaki ücretleri Kullanıcı’lardan tahsil etme yetkisine sahip olmakla beraber ödeme işleminden önce ödeme hizmeti kullanıcısına bildirecektir.
5) AHLPAY, Yönetmelik ve işbu sözleşme çerçevesinde sağlaması gereken bilgiler için ödeme hizmeti kullanıcısından herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
6) Ancak, Kullanıcı’nın ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilgilerin işbu sözleşmede öngörülenden farklı yöntemlerle iletilmesini talep etmesi halinde, AHLPAY Kullanıcı’dan bu Ücret Tablosunda belirtilen ücreti tahsil etme yetkisine sahiptir.
7) AHLPAY, işbu maddede belirtilen ve Ücret Tablosu ile belirlenen ücretlerin maliyetiyle orantılı bir şekilde arttırılması, azaltılması ve/veya hiç ücret alınmaması haklarını saklı tutar.

Madde 13.Ödeme Hizmeti ile ilgili Uygulanacak Döviz Kuru
1)AHLPAY, ödeme hizmetleriyle ilgili olarak uygulanacak döviz kuru veya referans döviz kuru ya da referans döviz kurunu hesaplama yöntemine ilişkin olarak Kullanıcı’lara Yönetmelik ve işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde bilgi verilecektir.
2)Referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır. Ödeme İşleminde kullanılan döviz kurundaki değişiklikler, her Kullanıcı için aynı şekilde hesaplanır ve uygulanır. Kullanıcı’lar lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.

Madde 14. Bilgi ve Bildirimlerin İletilmesi Yolları ve Sıklığı
AHLPAY hizmetleri çerçevesinde gerçekleştirilen her işlem sonrasında işleme ilişkin bilgiler e-posta mesaj yoluyla ve aşağıdaki bilgileri ihtiva eden işlem dekontu e-posta ile kullanıcı’ya iletilir;
a. Dekont No. / İşlem Referans No. ve alıcı bilgisi,
b. Tutar ve işlemin gerçekleştiği para birimi,
c. Ödenecek ücret ve komisyonların dökümü,
d. Varsa ödeme işlemi’nde kullanılan döviz kuru ve hesaplama yöntemine ilişkin bilgileri
e. Ödeme Emrinin alındığı veya Kullanıcı’nın hesabının borçlandırıldığı tarihe ilişkin bilgi

Madde 15. Kullanıcının Sözleşmeye Erişimi
Kullanıcılara, işbu sözleşmenin bir nüshası iletilir (basılı olarak) ve e-posta aracılığı ile de gönderilir. (www.AHLPAY.com internet sitesinde de yayınlanır.)

Madde 16. Ödeme Aracına Dair Hükümler
1) Ödeme Aracı’nın mülkiyeti aksi belirtilmedikçe ve Kullanıcı bu sözleşmeye göre bilgilendirilmedikçe AHLPAY’e aittir.
2) AHLPAY, ödeme aracının hileli veya yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda ödeme aracını kullanıma kapatır ve diğer kanunlarda yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması hali dışında Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’yı kullanıma kapatma gerekçesi konusunda Yönetmelik ve iş bu sözleşmeye uygun olarak bilgilendirir.
3) Ödeme aracının kullanıma kapatılma sebebi ortadan kalktığında, AHLPAY ödeme aracını kullanıma açar veya Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı’ya yeni bir ödeme aracı temin eder.
4) Kullanıcı, ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve ödeme aracını ihraç ve kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Ödeme aracının kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, ödeme hizmeti kullanıcısı durumu derhal AHLPAY’a veya AHLPAY tarafından belirlenmiş kuruluşa bildirir.

Madde 17. Yetkilendirilmemiş Ödeme İşlemleri ve Hatalı Ödeme
1) Kullanıcı, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren AHLPAY’a gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç ay içinde yapılır. AHLPAY tarafından ödeme işlemine ilişkin Yönetmelikte veya işbu sözleşmede belirtilen tüm bilgilerin AHLPAY’a sağlanmamış olması halinde, Kullanıcı bu süreyle bağlı olmaksızın her zaman düzeltme talep edebilir. Bu fıkra kapsamındaki bildirimlerin yazılı olarak veya uzaktan iletişim aracı ile yapılması ve bildirimlere ilişkin kayıtların AHLPAY tarafından saklanması esastır.
2) AHLPAY Kullanıcının Ödeme emri’nin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesinden Kullanıcıya karşı sorumludur. AHLPAY, Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının ödeme tutarını aldığını ispatlaması halinde, ödeme işleminin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz.
2.1. AHLPAY, Ödeme İşleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Kullanıcıya iade eder ve tutarın Ödeme Hesabı’ndan düşülmüş olması halinde Ödeme Hesabı’nı eski durumuna getirir.
2.2. Kullanıcı adına gelen ödemelerde Ödeme İşlemi tutarını derhal Kullanıcı’nın hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirir.
2.3. Ödeme emri’nin Kullanıcı konumunda olan Alıcı tarafından veya Alıcı aracılığıyla verildiği hallerde, AHLPAY, ödeme emrini Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderilmesinden Alıcı’ya karşı sorumludur. AHLPAY, Ödeme İşlem’i tutarının Alıcı’nın ödeme hesabına geçtiği iş gününün sonuna kadar bu tutarı Alıcı’nın ödeme hesabına aktararak kullanımına hazır hale getirmekle yükümlüdür.
2.4. Alıcı’nın ödeme hizmeti sağlayıcısının AHLPAY olduğu hallerde, AHLPAY, kendi hesaplarına aktarılmasını müteakip ödeme işlemi tutarını derhal Alıcı’nın hesabına aktarır ve kullanımına hazır hale getirir. AHLPAY Ödeme Emri’ni Gönderen’in ödeme hizmeti sağlayıcısına doğru olarak gönderdiğini ispatlaması halinde, ödeme işlemi’nin doğru gerçekleştirilmemesinden sorumlu tutulamaz. AHLPAY talep edilmesi halinde gerçekleştirilmeyen veya hatalı gerçekleştirilen ödeme işlemi’nde tespit eder ve sonucunu Alıcı’ya bildirir.
2.5. AHLPAY’dan kaynaklanan nedenler ile ödeme işleminin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda ilgililerin ödemek zorunda kaldığı faiz ve ücretlerin tazmininden AHLPAY sorumludur.
3) Kullanıcının gerçekleşmiş bir ödeme işlemini yetkilendirmediğini veya işlemin doğru bir şekilde gerçekleşmediğini iddia etmesi durumunda, bu işlemin kullanıcı tarafından onaylandığını, doğru bir şekilde kaydedildiğini ve hesaplara işlendiğini ispat yükümlülüğü AHLPAY’e aittir.
4) Ödeme işleminin Kullanıcı tarafından yetkilendirilmeksizin ya da hatalı olarak gerçekleştiğinin ispatı durumunda, gönderen sıfatına haiz Kullanıcıya, AHLPAY bu ödeme işlemine ilişkin tutarı derhal Kullanıcıya iade etmek veya borçlandırılan ödeme hesabını eski durumuna getirmekle yükümlüdür.
5) Kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, gönderen sıfatına haiz Kullanıcının, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zararın yüz elli Türk Lirasına kadar olan bölümünden sorumludur.
6) Gönderen sıfatına haiz Kullanıcının, ödeme aracını hileli kullanması durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumludur.
7) Gönderen sıfatına haiz Kullanıcı, ödeme hesabını donduramaması ya da ödeme aracını kullanıma kapatamaması hallerinde ödeme aracının kullanılmasından doğan zarardan gönderen sorumlu tutulamaz.

Madde 18. Alıcı tarafından veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işlemlerinde geri ödeme
Alıcı tarafından yetkilendirilmiş veya alıcı aracılığıyla başlatılan ödeme işleminde yetkilendirme sırasında ödeme işlemine ilişkin tutarın tam olarak belirtilmemesi ve gerçekleşen ödeme işlemi tutarının, harcama geçmişi, sözleşme şartları ve ilgili diğer hususlar dikkate alınarak öngörülen tutarı aşması halinde, Kullanıcı gerçekleşen ödeme işlemi tutarı kadar geri ödeme yapılmasını talep edebilir. Alınan malın tüketilmesinden veya hizmetin alınmasından sonra geri ödeme talep edilemez. AHLPAY Kullanıcıdan talebine ilişkin gerçeğe dayalı kanıtlar sunmasını isteyebilir. Geri ödeme talebi, ödeme işleminin gerçekleştirildiği tarihten itibaren iki ay içinde yapılmalıdır. AHLPAY, Kullanıcının geri ödeme talebini aldığı tarihten itibaren 20 (yirmi) İş Günü içerisinde ödemeyi yapar ya da gerekçeleri ile reddederek hukuki yolları başvurabileceğini bildirir.

Madde 19. Sözleşme Değişiklikleri
1) AHLPAY, işbu sözleşmedeki her türlü değişikliği, değişikliğin yürürlüğe girme tarihinden en az otuz gün önce Kullanıcılara bildirir.
2) AHLPAY tarafından birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde, değişikliğin kapsamı ve yürürlük tarihi, Kullanıcının bu tarihe kadar işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkının bulunduğu, birinci fıkrada öngörülen süre içinde itiraz edilmemesi halinde değişikliğin kabul edilmiş sayılacağı hususlarına yer verilir.
3) Taraflar, referans döviz kurunun uygulandığı durumlarda, referans döviz kurunda meydana gelecek değişikliklerin bildirim yapılmaksızın derhal uygulanacağını kabul ederler. Kullanıcı lehine olan referans döviz kuru değişiklikleri bildirim yapılmaksızın derhal uygulanır.
4) Ödeme işleminde kullanılan döviz kurundaki değişiklikler, her kullanıcı için aynı şekilde hesaplanır ve uygulanır.

Madde 20. Sözleşme Süresi
1) İşbu Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Taraflar bu süre içerisinde, işbu Sözleşmede yazılı bulunan tüm edimlerini yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi halde Taraflar’ dan biri Sözleşmeye göre yükümlülüklerini yerine getirmezse, yükümlülüğünü yerine getiren Taraf Sözleşmeyi feshedebilecektir. Taraflar’ın tebligat adresleri işbu Sözleşmede belirtilen adresler olup, değişiklik karşı Taraf’ a yazılı olarak bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılacak her türlü bildirim geçerli sayılacaktır.
2) Tarafların ortak talebi ile işbu Sözleşmede düzenlenmeyen hususlar ayrıca tanzim edilecek ek protokol ile hüküm altına alınabilecektir. Bu durumda Taraflar, ek protokol ile hükme bağlanan hususlara ilişkin hiçbir itiraz ve hak talebinde bulunamazlar.

Madde 21. Sözleşmenin Sona Ermesi ve Fesih
1)Kullanıcılar, Sözleşme’deki edim ve/veya taahhütlerinden herhangi birini hiç ya da gereği gibi ifa etmez ise ve/veya bu edim ve/veya taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmekten kaçınırsa ve/veya Sözleşme hükümlerini kısmen veya tamamen ihlal eder ise, AHLPAY, (Kanundan ve işbu Sözleşmeden doğan diğer hakları saklı kalmak kaydıyla,) Ödeme Aracını kullanıma kapatabilir, Sözleşmeyi feshederek borcun fer’ ileri ile birlikte tamamen ödenmesini ve Ödeme Aracının iadesini talep edebilir. Kullanıcılar, AHLPAY’ün yapacağı bildirim sonrasında ilgili Ödeme aracını AHLPAY’a iade etmekle yükümlüdürler. Kullanıcılar AHLPAY’e bir ay önceden yazılı olarak bildirmek ve aynı zamanda ödeme aracı’nı iade etmek ve tüm borcu fer’ ileri ile birlikte ödemek suretiyle, AHLPAY ise iki ay önceden yazılı bildirmek suretiyle, Sözleşmeyi istedikleri zaman sona erdirebilirler.
2) İşbu Sözleşmenin bir yıldan uzun süreli Tarafı olan Kullanıcıları hariç olmak üzere, diğer Kullanıcılar tarafından feshi halinde, bu Kullanıcılardan ücret Tablosunda belirtilen miktarda fesih ücreti talep edilir.
4) Kullanıcı tarafından ödeme hizmeti ücretinin peşin olarak ödenmesi halinde, fazla ödenen tutar Kullanıcıya iade edilir.

Madde 22. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Taraflar, işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkacak anlaşmazlıklarda, kanunen yetkili mahkeme ve icra dairelerinin yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Çorum Merkez Mahkemelerinin ve İcra Daireleri’nin yetkili olacağını kabul ederler. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

Madde 23. Mücbir Sebep
1) İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar’ın Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerinin ifasını kısmen veya tamamen engelleyen, Taraflar’ın iradeleri dışında oluşan, kaçınılması ve/veya önceden kestirilmesi mümkün olmayan genel grev, lokavt, savaş, terörist hareketler, deprem, sel gibi doğal afetler, yangın halleri vb gibi haller Mücbir Sebep sayılacaktır. Taraflar, mücbir sebebin ortaya çıktığını karşı tarafa bildirecek ve belgeler ile kanıtlayacaklardır. Mücbir sebep halinde yükümlülüklerini yerine getirmede gecikecek veya getiremeyecek taraf durumu durumun ortaya çıkmasından itibaren mümkün olan en kısa zamanda ve en kısa yoldan diğer tarafa bildirecektir. Bu halin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar, işbu Sözleşmeyi Mücbir Sebep hali ortadan kalkana kadar askıya alabilecekler ya da karşılıklı olarak mutabık kalmak suretiyle Sözleşme’yi, feshedebileceklerdir.
2) AHLPAY’in işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinde, AHLPAY’in kontrolü dışındaki olaylar (sistemsel ve teknik arıza ve aksaklıklar, yasal, adli ve idari merci karar ve uygulamaları, hükümet ve kamu kuruluşları ve yetkili merci/kurum kararları vb.) nedeniyle gecikme veya yerine getirememezlik olması halinde ödeme yapılamaması durumunda Kullanıcılar, AHLPAY’den her ne nam altında olursa olsun, herhangi bir ödeme, ceza veya tazminat talep etmeyeceğini ve AHLPAY’e hiçbir suretle herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceğini, kabul ve taahhüt eder.

Madde 24. Gizlilik Ve Bilgi Güvenliği
Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir şekilde diğer Taraf’tan temin edeceği tüm bilgileri devamlı olarak gizli tutacağını, saklayacağını, Sözleşme’de belirtilenden başka bir amaç için kullanmayacağını ve bu bilgileri gizli bilgiler olarak değerlendirerek ilgili Taraf’ın yazılı rızası olmaksızın üçüncü şahıslara (yasal zorunluluklar dışında) ifşa etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmektedir. İfşa edilmesi halinde ilgili Taraf’ın tüm maddi ve manevi tazminat hakları saklıdır. Gizlilik hükmü Sözleşme’den bağımsız bir taahhüt olup, işbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle hitamından sonra da yürürlükte kalacaktır.

Madde 25. Devir ve Temlik
Kullanıcı, AHLPAY’ın yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

Madde 26. Delil
İşbu Sözleşme kapsamındaki işlemler ve Hizmete ilişkin her türlü ihtilafta AHLPAY’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Taraflar bu maddenin H.M.K. Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.

Madde 27. Tadil
1) İşbu Sözleşmeyi değiştirecek ve/veya tamamlayacak her türlü anlaşmanın/tadil işleminin yazılı olarak yapılması zorunlu olup, sözlü anlaşmalar geçersizdir.
2) İşbu Sözleşme’de yer alan madde başlıkları referans kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup, Protokol’ün yorumlanmasını veya uygulanmasını etkilemeyecektir.

Madde 28. Sözleşmenin Bütünlüğü
İşbu Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden biri yahut birkaçının kısmen veya tamamen geçersiz addedilmesi, Sözleşme’nin kalan hükümlerinin geçerliliğine etki etmeyecektir.

Madde 29. Fikri Mülkiyet
İş bu sözleşme ile AHLPAY, Kullanıcı’ya herhangi bir fikri mülkiyet hakkını devir veya lisans gibi kullandırma hakkı sağlamamaktadır. AHLPAY’e ait ve/veya Kullanıcı’nın kullanımında olan her nevi fikri mülkiyet hakkı konusu, unsuru, kullanımı ancak bu kapsamda yazılı ve açık bir mutabakat bulunması halinde mümkün olacak ve bununla sınırlı kalacaktır.

Madde 30. Yürürlülük
İşbu Sözleşme 30 maddeden ibaret olup, Taraflar arasında imzalanması ile birlikte yürürlüğe girer.